FI 1 -kurssin tiivistetyt asiat

VANHA OPS

          Platon

 

Johdanto filosofiaan
Antiikin kolme suurta filosofia
Mitä on olemassa?
Miten saamme tietoa?
Etiikka   ≈   moraalifilosofia
Millainen on hyvä yhteiskunta?
Koealue

 

JOHDANTO FILOSOFIAANphilosophy  YouTubessaMITÄ FILOSOFIA ON?1. Tieteiden tiede
- filosofia tutkii muiden tieteiden perusteita

2. Tiede ihmisestä
- filosofia pyrkii ihmisen tärkeiden asioiden juurille

3. Maailmankatsomus- tai moraalioppi
- maailman- ja elämänkatsomuksia kutsutaan joskus filosofioiksi.

Ne tulevat ilmi joskus tiivistelminä (mm. aatelissukujen tunnuslauseet):
esim. ”Puhtain asein puhtaan asian puolesta” (Mannerheimin suvun tunnuslause)
tai ”Elä ja anna muidenkin elää”

4. Järkiperäistä perimmäisten asioiden pohdiskelua
- rationaalista spekulaatiota, jota antiikin filosofit harrastivat
rationaalinen = järkiperäinen
spekulaatio = pohdiskelu (usein korkealentoista)

5. Asioiden kriittistä analysointia
- kriittisyys ja kyseenalaistaminen ovat olennaista filosofialle

6. Kielen analyysiä
- filosofiassa kysytään, mikä eri käsitteiden ja lauseiden merkitys on

7. Mahdollisimman yleisten asioiden ajattelua
- esim. vapaus, oikeus, ihminen, oikeudenmukaisuus…
FILOSOFIAN OSA-ALUEET1. Etiikka (oppi moraaliteorioista ja hyvästä elämästä)
- Miten voimme elää hyvää elämää?

2. Yhteiskuntafilosofia
- Millainen on hyvä yhteiskunta?

3. Estetiikka (taidefilosofia)
- Mitä kauneus on? Mitä taide on?

4. Tieto-oppi
- Mitä tieto on? Mitä voimme tietää? Mistä saamme mahdollisimman varmaa tietoa?

5. Metafysiikka
- Mitä oleva on? Mikä on perustodellisuus?

6. Logiikka
- Tutkii pätevää päättelyä

7. Tieteenfilosofia
- Tutkii tieteen tekemisen perusteita

ANTIIKIN KREIKAN KOLME SUURTA FILOSOFIA
SOKRATES s. 17-18

Socrates  Googlen kuvahaku

• 470/469–399 eKr, Ateena, Kreikka

• Sokrateella oli keskusteleva ns. dialektinen metodi eli menetelmä:
hän pyrki siihen, että keskustelun toinen osapuoli itse oivaltaa totuuden. Sokrates toimi ikään kuin totuuden kätilönä kysymyksillään ja sai siten toisen sanomaan (synnyttämään) totuuden (ns. lapsenpäästöoppi).

• Sokrates piti tärkeänä oman tietämisen rajojen tunnustamista – ”Tärkeintä on tietää, että ei tiedä”

• Sokrates: ”Tunne itsesi”

• Sokrates kyseli ihmisiltä filosofisesti ja vaati perusteluita sai vihamiehiä

• Inhimillinen hyvyys on ymmärtämistä, joten pahuus on ymmärtämättömyyttä eikä kukaan tee tahallaan väärin (liiankin optimistinen näkemys?)

• On parempi olla oikeudenmukainen ja kärsiä vääryyttä kuin olla epäoikeudenmukainen ja hyötyä siitä

• Sokrates ei itse kirjoittanut mitään, vaan hänet tunnetaan muiden teoksista, varsinkin Platonin

• Tuomittiin demokraattisesti kuolemaan jumalanpilkasta ja nuorison villitsemisestä ja joi itse myrkkymaljan

PLATON s. 19-21

Platon  Googlen kuvahaku

• Platon oli aluksi Sokrateen oppilas

• Sokrateen kuolema demokraattisesti annetun rangaistuksen seurauksena järkytti Platonia ja vaikutti voimakkaasti hänen ajatteluunsa

• Platon kirjoitti keskustelumuotoisia dialogeja, joissa Sokrates on päähenkilö.
Kuuluisimpia Platonin dialogeja ovat ”Valtio” ja ”Pidot”.

• Platon oli ensimmäinen filosofi, joka muutti koko maailman filosofiseksi järjestelmäksi:
”Koko myöhempi filosofia on vain reunahuomautuksia Platonin teoksiin”

• Platon yritti perustaa ihanteittensa mukaisen yhteiskunnan Syrakusan kaupunkiin nykyiseen Sisiliaan. Hanke kuitenkin epäonnistui.

• Platon perusti Ateenan lähelle Akatemia-nimisen oppilaitoksen filosofista ja tieteellistä tutkimusta varten
PLATONIN FILOSOFIA s. 19-21


• Platonin luolavertaus:

  Kuvalähde: Timo Muola
Ihmiset ovat kahlehdittuina luolassa. He eivät näe itse todellisuutta, vaan ainoastaan esineiden varjot.
Platonin mielestä me olemme samassa tilanteessa.


Matrix-elokuvatrilogiassa on sama ajatus: maailma, jonka näemme, kuulemme ja tunnemme aisteillaimme, on tietokoneiden meille luomaa harhaa.

Truman Show –elokuvan ajatus on se, että pääosan esittäjä (näyttelijä Jim Carrey) ei tiedä, että kaikki muut ihmiset ovat näyttelijöitä.

PLATONIN IDEAOPPI s. 20

          

    IDEAMAAILMA
     /   IKUINEN
     /   MUUTTUMATON
    /    TODELLINEN
   JÄRKI
   /
   /
  /
IHMISET  
  \
   \
   \
   AISTIT
    \
     \
     \
    AISTIMAAILMA
       MUUTTUVA
       NÄENNÄINEN

• meille on tuttu asia se, että esim. alkaessamme rakentaa jotain, meillä täytyy olla mielessämme rakennettavan asian malli tai idea.
Esim. puusepällä on mielessään tuolin idea, kun hän alkaa tehdä tuolia.
Samoin ajatellessamme esim. kirahvia meillä on mielessämme jonkinlainen kirahvin perusmalli eli ideaalinen tapaus eikä mikään oikea olemassaoleva kirahvi.

Eli meidän on helppo ymmärtää se, että omassa mielessämme on ideoita.

Platon on kuitenkin radikaalimpi: hänen mielestään ideoiden maailma on oikeasti olemassa.
(realistinen idealismi)


• Platonin ontologinen käsitys:

Ontologia = oppi olevasta,
esim. millainen maailma on?

todellisuuden perimmäinen aines ovat ideat

  idealismi

(aate on idealismi ja sen kannattaja on idealisti)• Platonin tieto-opillinen käsitys:

saamme oikeaa tietoa järkemme avulla

  rationalismi
PLATONIN VALTIO-UTOPIA s. 135-136• Platon esitti dialogissaan ”Valtio” hänen mielestään ihanteellisen tavan rakentaa valtio ja hallita sitä

• Platon jakoi ihmiset kolmeen ryhmään heidän ominaisuuksiensa mukaan:
         
         /\
     FILOSOFIHALLITSIJAT
     johtavat valtiota
       /______\
       /    \
      / SOTILAAT \
   huolehtivat ulkoisesta ja
   sisäisestä turvallisuudesta
     /________________\
    /         \
    /   KANSA     \
   /           \
   /   - työläiset    \
  /   - käsityöläiset   \
  /    - maanviljelijät   \
 /    - ei poliittisia   \
 /      oikeuksia      \
/__________________________________\


• Jokainen toimii valtiossa siinä tehtävässä, joka on hänelle paras:

IHMISEN   VALTION     HYVEET
OMINAI-   VÄESTÖNOSAT
SUUDET


JÄRKI    HALLITSIJAT   VIISAUS
      (filosofi-
       hallitsijat)

TAHTO    SOTILAAT     URHEUS
               ROHKEUS

HALUT    TYÖLÄISET    ITSE-
      elinkeinon-   HILLINTÄ
      harjoittajat


• Platonin mukaan ihmiset pitää kasvattaa pienestä pitäen hyväksymään hänen valtio-ajatuksensa. Valtion tulee olla totalitaarinen, eli koko valtio on filosofihallitsijoiden otteessa pienimpiäkin yksityiskohtia myöten:
Avioliitto

Filosofihallitsijat suunnittelevat etukäteen pariutumisen sen mukaan, keistä tulee parhaita ja terveimpiä lapsia.
Kansalle uskotellaan, että parit arvotaan. Platon hyväksyi siis kansan huijaamisen valkoisella valheella.


Kasvatus ja koulutus

Lapsille ja nuorille saa opettaa vain kehittäviä ja ylevöittäviä ajatuksia.


Filosofihallitsijat ja seksi

Filosofihallitsijoiden keskinäinen seksi on vapaata.
He eivät kuitenkaan saa kasvattaa itse lapsiaan eivätkä edes saa tietää, ketkä ovat heidän lapsiaan, jotta he määräisivät ihmisiä eri tehtäviin heidän kykyjensä mukaan, eivätkä suosisi omia lapsiaan.


Naisten asema

Platonin mukaan nainenkin voi olla filosofihallitsija!


• Miksi Platon valitsi totalitarismin eikä vapauden? Nykyvaltioissahan totalitarismi tulee esille vain poikkeusaikoina, esim. sodan aikana.
Platon oli nähnyt omana aikanaan sekä sodan järkyttävyyden että kansanvallan eli demokratian huonot puolet (esim. Sokrateen kuolemantuomio).
Platonin mukaan parhaiden ajattelijoiden täydellisellä vallalla päästään parhaaseen tulokseen.ARISTOTELES (384-322 eKr.)

Aristotle  Googlen kuvahaku

• Platonin oppilas,
tulevan suuren valloittajan Aleksanteri Suuren opettaja

• hylkäsi Platonin ideaopin

• peripateettinen ("ympärikävelevä") koulu Lykeion Ateenassa ( lyseo-sana)

• koko länsimaisen tieteen isä ja monien yksittäisten tieteenalojen perustaja.
Hän oli ensimmäinen, joka luokitteli inhimillisen tietämisen aloja omiksi oppialoikseen, kuten matematiikka ja biologia. Monet näistä luokitteluista ovat edelleen käytössä.

• luonnontutkimuksen uranuurtaja, joka kehitti tiedettä erittäin monella alueella:
anatomia, tähtitiede, sikiötutkimus, maantiede, geologia, meteorologia, fysiikka ja eläintiede.
Plato Aristotle  Googlen kuvahaku

• filosofiassa Aristoteles kirjoitti muun muassa estetiikasta, taloudesta, etiikasta, metafysiikasta, hallinnosta, politiikasta, psykologiasta, retoriikasta ja teologiasta.

• hänen kirjoituksensa koskettivat myös koulutusta, kirjallisuutta ja runoutta.

• logiikan kehittäjä

• teoksia: Fysiikka, Metafysiikka, Nikomakhoksen etiikka, Runousoppi


• Miksi maailma on sellainen kuin se on?

      Aristoteleen syykäsitteet

      Aktuaalisuus ja potentiaalisuus


• Aristoteleen etiikka:

    - kultainen keskitie:
        piheys   hyvä elämä  tuhlaavaisuus

    - onnellisuuden tavoittelu


• jokaisen olennon pyrkimys on saavuttaa sille ominainen lajityypillinen hyvä, esim.
 • laiskiainen nukkuminen

 • pikkulinnut syöminen

 • bonono-apinat seksi

 • mikä on ihmiselle ominainen lajityypillinen hyvä?

  ajattelu

  filosofia

• järjen käyttö on juuri ihmiselle ominaista
filosofia on puhtain ja korkein inhimillisen onnen muotoARISTOTELEEN METAFYSIIKKA
• Aristoteles kiinnitti huomionsa maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja pyrki selittämään niitä

        syykäsitteet

        aktuaalisuus ja potentiaalisuus1. Aristoteleen syykäsitteetAINEELLINEN SYY    MUODOLLINEN SYY 
eli          eli
MATERIAALINEN SYY   FORMAALINEN SYY 
tiilet, betoni,    koulurakennuksen 
teräs, lasi, puu… /\ piirustukset   
         / \      
        /  \      
        /   \     
       /    \     
       /__________\   
       | _  _ |
       | |_| |_| |
       |     |
       | _  _ |
       | |_| |_| |
       |   _  |
       |  | |  |
       |____|_|___|
             
VAIKUTTAVA SYY    FINAALINEN SYY 
eli          
KAUSAALINEN SYY    = tarkoitukseen 
rakentajien työ-    viittaava syy
panos, koneiden    jotta oppilailla 
voima         olisi mukava ja 
           lämmin paikka
           opiskellaNykyinen syyjako1. Kausaalinen selitys


korostaa aiemmasta myöhempään vaikuttavaa syysuhdetta. Eli ajallisesti aiempi A johtaa tapahtumaan B.

Esimerkiksi:

- metsuri sahasi puuta    puu kaatui

- autosta puhkesi rengas    auto ajoi ojaanYleensä löytyy pitkä kausaalinen selitysketju.

    Esim.
 • miksi ihminen kuoli?   Hän kuoli rinnan alueen verenvuotoon.

 • miksi tuli verenvuoto?   Lyijymöhkäle murskasi suuren verisuonen.

 • mistä lyijymöhkäle tuli?   Se oli luoti, joka tuli aseesta.

 • miksi luoti lensi aseesta?   Hylsyn ruuti räjähti ja se lennätti luodin lujaa vauhtia.

 • miksi ruuti räjähti?   Nalli räjähti ja se räjäytti ruudin.

 • miksi nalli räjähti?   Iskuri iski nalliin ja se räjähti.

 • miksi iskuri iski?   Koska liipasin painui.

 • miksi liipasin painui?   Koska etusormi koukistui.

 • miksi etusormi koukistui?   Koska sormilihas supistui.

 • miksi sormilihas supistui?   Lihakseen tuli liikekäsky aivojen motoriselta aivokuorelta.

 • miksi aivokuorelta tuli liikekäsky?   Aivojen etuosista lähti hermoimpulssi, joka lähetti liikekäskyn.

 • jne.
2. Finaalinen selitys   (eli teleologinen eli intentionaalinen selitys)


korostaa lopputulosta ja pyrkimystä johonkin. Tätä syytä käytetään yleensä ihmisen toiminnan selittämiseen.
Vastaa kysymykseen: ”Missä tarkoituksessa joku tehtiin?”.

Esimerkiksi:

- metsuri sahasi puuta    sai polttopuita

- muurari muurasi tiiliä    ihmisille koti

Soveltavia esimerkkejä:

a) auto liikkuu tiellä. Miksi?

KAUSAALINEN SELITYS:
Bensiini-ilma –seos räjähtää sylinterissä ja moottori muuttaa mäntien alaspäin suuntautuvan liikkeen eteenpäin vieväksi voimaksi

FINAALINEN SELITYS:
Ihminen haluaa ajaa paikasta A paikkaan B, esim. vie lapsia hoitopaikkaanb) A ampui B:tä ja B kuoli. Miksi?

KAUSAALINEN SELITYS:
Aseen iskuri iski nalliin, joka räjähti, jolloin ruuti räjähti ja luoti sinkoutui eteenpäin
ja osui B:n rintaan ja murskasi B:n sydämen, jolloin B:n verenkierto loppui ja B kuoli

FINAALINEN SELITYS:
A oli suuttunut B:lle ja halusi surmata hänetc) Miksi jänis muuttuu syksyllä valkoiseksi?


KAUSAALINEN
SELITYS
 
FINAALINEN
SELITYS

                              jänis
-------------------------------------------------->
                                                      aika

Kausaalinen selitys

Evoluutio: eli pedot söivät ruskeat jänikset, mutta valkoiset jänikset pääsivät karkuun valkoisessa lumessa. Turkin värivaihtelu syntyi mutaation tuloksena.

geenit ja dna

jäniksen geenit tekevät sen, että jäniksen turkin väri vaihtuu syksyllä valkoiseksi ja keväällä ruskeaksi.
  Finaalinen selitys

Jänis sulautuu valkoiseen lumeen ja selviää hengissä.d) Miksi nämä ovat tämän muotoisia?

Sukellusvene

KAUSAALINEN SELITYS:
Tutkimukset sukellusveneen rakennepiirustukset rakennustyö telakalla

FINAALINEN SELITYS:
virtaviivaisuus helpottaa vedessä liikkumista, lisää nopeutta ja vähentää energian kulutusta


Delfiini

KAUSAALINEN SELITYS:
Evoluutio: sopeutuvimman selviytymisen - periaate ja mutaatiot geenit

FINAALINEN SELITYS:
virtaviivaisuus helpottaa vedessä liikkumista, lisää nopeutta ja vähentää energian kulutusta
KERTAUS:

• materiaalinen syy: jokainen olio on jotakin ainesta (mänty on puuta)

• formaalinen syy: jokaiselle kehittyy jokin muoto (siemenestä mänty, ei kuusi)

• kausaalinen syy: voima, joka panee kehityksen liikkeelle (männyn syynä aiemmat männyt siemen)

• finaalinen syy: kaikella päämäärä, joksi se aktualisoituu (männyn siemen männyksi)
2. Aristoteles: aktuaalisuus ja potentiaalisuuspotentia  =  kyky, mahdollisuus

aktuaalisuus  =  tullut esille, toteutunut


    Siemenessä on retiisi potentiaalisena, eli siemenellä on mahdollisuus ja kyky kasvaa retiisiksi.

Retiisi. Kuvalähde: Papunet. Kuvaa käytetty Papunetin luvalla. Retiisi on aktualisoitunut, eli piilevä mahdollisuus on toteutunut.
POTENTIAALIENERGIA:Painolla on
potentiaa
eli kyky
- pudota
- kiihtyä
- murskata

            Potentiaali-
energia on
aktualisoitunut,
painon vauhti
kiihtyi ja
juomalasi
murskaantui
  
  /   ___
  |_______|_____
 _|_ \  /_|_/
 / | \ \ //\|/\
| | | \|| | |
 \___/   \___/


Missä mielessä pihalla oleva polkupyörä on sekä aktuaalinen että potentiaalinen?

AKTUAALINEN: polkupyörän osien potentia on aktualisoitunut ja polkupyörä on valmis.

POTENTIAALINEN: polkupyörällä on potentiaa eli mahdollisuus tulla ajetuksi.


potentia  =  kyky, mahdollisuus

aktuaalisuus  =  tullut esille, toteutunut


Mikä on polkupyörän laite, jolla pyritään varmistamaan, että polkupyörän potentia ajamiseen ei aktualisoidu väärällä hetkellä?

Lukko!
ARISTOTELES JA HYVÄ ELÄMÄ• Aristoteleen mukaan kullakin olennolla elämän päämäärä löytyy lajin olemuksesta, esim. kynän tehtävä on kirjoittaa.

Mikä on vain ihmiselle ominainen tehtävä, ihmisen lajityypillinen hyvä?

 nukkuminen? <-->  laiskiainen!

 seksi?    <-->  bonono-apinat!

 syöminen?  <-->  pikkulinnut!

Aristoteles:

1. Onnellisuuden tavoittelu

2. Järjen käyttö terävimmillään se tarkoittaa filosofian harrastamista


• Aristoteles: hyvä elämä on kultaisen keskitien kulkemista ja ääriasioiden karttamista.
Esim.

      Kultainen  
      keskitie
      Onnellisuus
        ||
        ||
        \/
<------------------------------->
Kitsaus       Tuhlaavaisuus
Piheys
        ||
        ||
        \/
<------------------------------->
Laiskuus      Työnarkomania• Aristoteleen kuuluisa etiikan teos on Nikomakoksen etiikka
(Nikomakos oli Aristoteleen poika)
EI KOKEESEEN: ARISTOTELEEN KÄSITYS MUODOSTA JA AINEESTA

• jokainen olio on muodon ja aineen sekoitus. Oliossa muoto aineellistuu jossain muodossa. Olion muoto erottaa sen muista olioista.

• Miten olio tulee olioksi? potentiaalisuus (=mahdollisuus) ja aktuaalisuus (= toteutuminen). Jokainen olio on idullaan jo se, mikä siitä tulee.

MITÄ ON OLEMASSA?Ontologia = oppi olevasta

Metafysiikka = mitä on näkyvän maailman takana, mikä on olevan lopullinen perusta

Ontologia on yksi metafysiikan osa-alueista


• substanssi = pohjimmiltaan olemassa oleva asiaJOHDANTO ONTOLOGIAAN:
MITÄ ON OLEMASSA?
MISTÄ VOIMME SEN TIETÄÄ?1.     2.     3.
HAVAINNON  AISTIMUS  HAVAINTO
KOHDE,   aistin-   aivoissa
OBJEKTI   elimessä;      
      tässä silmän    
      verkkokalvo


Ihminen havaitsee aistimuksen!

Eli omien aistiensa aivoihin lähettämät tiedot.

Emme havaitse itse kohdetta!

Mutta mikä on havainnon kohteen (objektin) ja aistimuksen välinen suhde?

Voimmeko jollain tavalla tarkistaa aistimuksemme ja havainnon kohteen suhteen?

Eli sen, vastaako aistimuksemme ulkomaailmaa?

Millä sen tekisimme?

Aisteillako?

Sehän olisi paha looginen virhe!Vastaako aistimuksemme ja
havaintomme ulkomaailmaa?


Meillä ihmisillä on tapana pitää aistihavaintojamme erehtymättöminä.
(tyyliin ”Uskon sen, kun näen”. Tätä näkemystä kutsutaan filosofiassa nimellä naivi realismi eli lapsellinen realismi)

Pidämme aistihavaintojamme erehtymättöminä, koska aivomme luovat meille yhtenäisen havaintokentän. Tämä on kuitenkin aivojemme luomus!

Tästä ovat todisteena monet illuusiot ja havaintoharhat (yksinkertaisimpana todisteena aivojen toteuttama näkökentän näyttäminen myös silmänräpäytyksen aikana).
illusion  Googlen kuvahaku

color illusion  Googlen kuvahaku

Illuusio  suomenkielinen WikipediaEli:

1. Havainnon kohde, objekti, ulkomaailma

2. Aistimukset aistinelimessä

3. Havainto aivoissa eli käsitteellistetty näkemys todellisuudesta.

    Välissä:

    - aistit

    - järki

    - kieli eli asian käsitteellistäminen eli
      asian selittäminen kielen käsitteiden avullaLudwig Wittgenstein:

Emme näe jotakin, vaan näemme jonakin.

Eli havainnossa on aina mukana järkemme ja asian käsitteellistäminen eli kieli.Georg Berkeley:

Näemme vain ilmiöitä, emme esineitä     fenomenalismi (fenomenon, fenomeeni = ilmiö).

Esim. emme havaitse pulpettia, vaan näemme tiettyä väriä, kulmia, suoria ja tunnemme paineen sormiemme iholla koskiessamme pulpettiin jne.
 ____________ 
|      |      ___________
| MAAILMA  |      |      |
| OBJEKTI  |___________|      |
| TIEDON  |      | MINÄ   |
| KOHDE   |  TIETO  | SUBJEKTI |
| ULKO-   |___________| AJATTELU |
| MAAILMA  |      |      |
|      |      |___________|
|____________|

ONTOLOGIAN PERUSJAKO:


1. MATERIALISMI


= todellisuus on perimmältään ainetta eli materiaa. Aine on substanssi.
esim.
Demokritos
Marx


2. IDEALISMI   (ontologinen idealismi)


= todellisuus on perimmältään henkistä
Esimerkiksi: ihminen voi olla hyvin varma / täysin varma siitä, että hänellä on havainto (esim. seinästä). Se, että onko seinä oikeasti olemassa tai onko seinä vain havaintoharha, siitä ihminen ei voi olla täysin varma.

Elokuvan Matrix  (linkki Internet Movie Data Base), 1999, perusajatus on, että koko todellisuutemme on hyvin kehittyneiden tietokoneiden meille luomaa harhaa.   Matrix  (linkki suomenkieliseen Wikipediaan)

Esim.
Platon (ideaoppi)
Berkeley  "Olemassaolo on havaituksi tulemista"  (lat. Esse est percipi)
HegelSUBSTANSSIEN LUKUMÄÄRÄ:NIMITYS SUB-
STANS-
SIEN
LUKU-
MÄÄRÄ
ESIMER-
KIKSI
KANNAT-
TAJA
Monismi Yksi Materialismi

Idealismi

Marx

Platon

Dualismi Kaksi
Henki ja
aine

Descartes
Pluralismi Monta
Tuli, ilma,
vesi, maa

Lukematon
määrä
(monadit)

Empedokles


Leibniz


MATERIALISMIMaterialismin mielestä materia eli aine on ainoa perusoleva eli substanssi.

Materialisteja ovat mm. Demokritos ja Karl Marx.MATERIALISMIN ERI MUODOT:


ELIMINOIVA MATERIALISMI


Käsitys, jonka mukaan on olemassa vain materiaa.

Kieltää jyrkästi kaiken henkisen olemassaolon.

Esim.1. ajattelu on vain monimutkaista aivojen sähkökemiallista toimintaa.

Esim.2. seurustelukumppanisi, jota rakastat, on vain luista, lihaksista ja elimistä rakentunut monimutkainen biologinen kone, joka ohjautuu aivojensa sähkökemiallisella toiminnalla.EMERGENTTINEN MATERIALISMI


Käsitys, jonka mukaan henkiset ilmiöt (esim. tietoisuus ja itsenäinen ajattelu) tulevat esille, kun aine eli materia on tarpeeksi monimutkainen (engl. emerge = tulla esille, nousta esille).

Ihmisellä tämä tapahtui, kun aivojen sähkökemiallinen toiminta kehittyi nykytasolle.

Tämän käsityksen mukaan tarpeeksi monimutkainen tietokone tulee tulevaisuudessa tietoiseksi, eli se alkaa ajatella itse. Tämä ajatus on eräiden tieteiselokuvien taustalla (esim. Terminator, 1984).HISTORIALLINEN MATERIALISMI


Maailman tapahtumat menevät järkähtämättömästi eteenpäin yksin taloudellisten (materiaalisten) tekijöiden ohjaamina (esim. olemmeko paimentolaisia, onko orja-, feodaali-, teollinen vai jälkiteollinen kulttuuri jne.; onko tehtaita, kuka tehtaat omistaa…).

Yhteiskunnan talous määrää yhteiskunnan henkiset asiat (esim. oikeuslaitos, taide, uskonto, filosofia…).

Esim. musiikki:
    - paimentolaiset lauloivat ja rummuttivat iltanuotiolla
    - uskonnollisella 1600-luvulla J.S.Bach kehitti
          urkumusiikkia
    - 1700-luvulla kuninkaat tukivat oopperoita
    - 1900-luvulla syntyi sähköinen pop ja rock
    - slummeissa syntyi gangsta-rap

Karl Marx kehitti tämän näkemyksen.REDUKTIIVINEN MATERIALISMI


Käsitys, jonka mukaan kaikki asiat, joita luulemme henkisiksi, kuten ajattelu, voidaan palauttaa aineen toiminnaksi.

Reduktio = palauttaminen yksinkertaisemmaksi; monimutkaisen selittäminen monen yksinkertaisen prosessin toiminnalla.

Esim. ajattelu on vain monimutkaista aivojen sähkökemiallista toimintaa.


DESCARTESIN METAFYSIIKKA (=käsitys substansseista)René Descartes. Kuvalähde: Wikipedia
René Descartes


• Descartesin lähtökohta oli erittäin radikaali, täydellinen epäily. Hän ei hyväksynyt lähtökohtaisesti mitään varmaksi.

• voiko silloin olla varma edes omasta olemassaolostaan?


• ”Ajattelen, siis olen”

ajatteleva sielu on varmasti olemassa

henki (mm. sielu) on substanssi


• aineesta saamamme havainnot ovat niin yhdenmukaisia, että myös aine on substanssi

• henki ja aine ovat melkein kokonaan erillisiä:
 ______________
|       |
|  HENGEN   |
|  MAAILMA  |
|       |
|  Jumala   |
|       |
|  vapaus   |
| __________ |
|_|__________|_|
 |     | 
 | ihminen | <---ihminen on sekä 
 _|__________|_  hengen maailman 
| |__________| |  että aineen maail- 
|       |  man asukas
|  AINEEN   |
|  MAAILMA  |
|       |
|  Eläimet  | <--eläimet ovat 
|  Esineet  |  monimutkaisia 
|       |  koneita!
| Mekanistisuus|
| Determinismi |
|______________|

Determinismi = kaikki tapahtuu vääjäämättä, ei ole valinnan vapautta.
POPPERIN KOLME MAAILMAAMaailma 1:

FYSIKAALISTEN olioiden ja tapahtumien maailma, mukaan lukien biologiset oliot.


Maailma 2:

MENTAALISTEN ELI HENKISTEN olioiden ja tapahtumien maailma sekä ihmisissä että eläimissä. Siihen kuuluu muun muassa tietoisuus.


Maailma 3:

IHMISMIELIEN JA IHMISYHTEISÖJEN HENKISTEN TUOTTEIDEN MAAILMA. Siihen kuuluvat muun muassa sellaiset abstraktit oliot kuten väittämät, tieteelliset teoriat ja luonnolliset luvut, sekä kulttuuriset ja sosiaaliset tuotteet, kuten kertomukset, myytit, työkalut, sosiaaliset instituutiot ja taideteokset.MITEN SAAMME TIETOA?Epistemologia = tieto-oppiJOHDANTO TIETO-OPPIIN:
MITEN SAAMME TIETOA?
MIKÄ ON HAVAINTO?
ONKO HAVAINTOTIETOMME VARMA?1.     2.     3.
HAVAINNON  AISTIMUS  HAVAINTO
KOHDE,   aistin-   aivoissa
OBJEKTI   elimessä;      
      tässä silmän    
      verkkokalvo


Ihminen havaitsee aistimuksen!

Eli omien aistiensa aivoihin lähettämät tiedot.

Emme havaitse itse kohdetta!

Mutta mikä on havainnon kohteen (objektin) ja aistimuksen välinen suhde?

Voimmeko jollain tavalla tarkistaa aistimuksemme ja havainnon kohteen suhteen?

Eli sen, vastaako aistimuksemme ulkomaailmaa?

Millä sen tekisimme?

Aisteillako?

Sehän olisi paha looginen virhe!Vastaako aistimuksemme ja
havaintomme ulkomaailmaa?


Meillä ihmisillä on tapana pitää aistihavaintojamme erehtymättöminä.
(tyyliin ”Uskon sen, kun näen”. Tätä näkemystä kutsutaan filosofiassa nimellä naivi realismi eli lapsellinen realismi)

Pidämme aistihavaintojamme erehtymättöminä, koska aivomme luovat meille yhtenäisen havaintokentän. Tämä on kuitenkin aivojemme luomus!

Tästä ovat todisteena monet illuusiot ja havaintoharhat (yksinkertaisimpana todisteena aivojen toteuttama näkökentän näyttäminen myös silmänräpäytyksen aikana).
illusion  Googlen kuvahaku

color illusion  Googlen kuvahaku

Illuusio  suomenkielinen WikipediaEli:

1. Havainnon kohde, objekti, ulkomaailma

2. Aistimukset aistinelimessä

3. Havainto aivoissa eli käsitteellistetty näkemys todellisuudesta.

    Välissä:

    - aistit

    - järki

    - kieli eli asian käsitteellistäminen eli
      asian selittäminen kielen käsitteiden avullaLudwig Wittgenstein:

Emme näe jotakin, vaan näemme jonakin.

Eli havainnossa on aina mukana järkemme ja asian käsitteellistäminen eli kieli.Georg Berkeley:

Näemme vain ilmiöitä, emme esineitä     fenomenalismi (fenomenon, fenomeeni = ilmiö).

Esim. emme havaitse pulpettia, vaan näemme tiettyä väriä, kulmia, suoria ja tunnemme paineen sormiemme iholla koskiessamme pulpettiin jne.
 ____________ 
|      |      ___________
| MAAILMA  |      |      |
| OBJEKTI  |___________|      |
| TIEDON  |      | MINÄ   |
| KOHDE   |  TIETO  | SUBJEKTI |
| ULKO-   |___________| AJATTELU |
| MAAILMA  |      |      |
|      |      |___________|
|____________|


DESCARTESIN JÄRJESTELMÄLLISEN EPÄILYN MENETELMÄ
eli varman tiedon saavuttamisen menetelmä
s.71


1. Totena ei saa pitää mitään asiaa, ennen kuin asia on aivan selvä ja tarkka     metodinen eli menetelmällinen epäily,
vrt. unen argumentti (argumentti=perustelu) = joskus unen maailma tuntuu oikealta.

2. Jokainen tutkittava asia on jaettava osiin:

 |  |  |  |  |  |  |  |  
__|___|___|___|___|___|___|___|___
 |  |  |  |  |  |  |  |  
__|___|___|___|___|___|___|___|___
 |  |  |  |  |  |  |  |  
__|___|___|___|___|___|___|___|___
 |  |  |  |  |  |  |  | 
__|___|___|___|___|___|___|___|___
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  | 


  Jokainen tutkittava asia on jaettava osiin:

 |  |___|_ |  |  |___|___| 
__|__/|___|_\_|___|__/|___|___|\__
 | / |  | \|___|_/ |  |  | \ 
__||__|___|___|___|___|___|___|_|_
 | \ |  |  |  |  |  |  |/ 
__|__||___|___|___|___|___|__/|___
 |  \  |  | _|_ |  |_/ |  
__|___|\__|___|_/_|_\_|__/|___|___
 |  | \_|___|/ | \|_/ |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  | 

Esimerkiksi oppilaan olemassaolo:

    - näkö

    - kuulo

    - tuntoaistimus

    - tuoksu / haju


3. Tulee aloittaa helpoimmista ja yksinkertaisemmista kysymyksistä.


4. Asioiden täydellinen luetteleminen, ettei mitään jäisi huomaamatta.DESCARTESIN MIELESTÄ AIVAN VARMAT ASIAT


1. Matemaattis-loogiset totuudet.
Esim. 2+2=4
(Descartes oli tärkeä matematiikan kehittäjä)

2. Oman tietoisuuteni tapahtumat
(johti ”Ajattelen, siis olen” -argumenttiin)

3. Määritelmälliset todet.
Esim.

- kaikki poikamiehet ovat naimattomia

- pallon jokainen piste on yhtä kaukana pallon keskipisteestä

- kolmiossa on kolme kulmaa

4. Kaiken kattavat lauseet.
Esim.

- Pälkäne on olemassa tai ei ole olemassa

5. Jumala on olemassa.
Descartes oli rationalisti, eli hän korosti järkeä oikean tiedon saavuttamisen menetelmänä.
Jumalan olemassaolosta hän varmistui ns. jumalatodistuksien avulla.


KLASSINEN TIEDON MÄÄRITELMÄ - Platon
s. 64


= tieto on (1)hyvin perusteltu (2)tosi (3)uskomus

Esim. ”Sataako ulkona?”
 1. Hyvin perusteltu – menemme ulos ja katsomme, että pisarat tulevat pilvistä eikä esim. yläpuolellamme olevalta kukkienkastelijalta

 2. Tosi - käsi ikkunasta ulos ja huomaamme, putoaako siihen pisaroita

 3. Uskomus - tieto on joka tapauksessa viime kädessä uskomus, joten tietomme voi muuttua.
TIEDON ALKUPERÄN PERUSJAKO
s. 64Nimitys  RATIONALISMI   EMPIRISMI
        |        |  
        |        |  
Tiedon     |        |  
alkuperä   Järki      Havainto
        |        |  
        |        |  
        |        |  
Kannattaja  Platon      Locke
       Descartes     / 
          \      / 
          \     / 
           \    / 
           \   /  
         Kantin synteesi
         eli yhdistelmä

POHDINTA:

Jos järki ja havainto ovat ristiriidassa, kumpaa uskot?

Esim. 1. Tulet suihkusta ja näet, että pukuhuoneessa nukkuu jääkarhu!
Uskotko havaintoasi vai pidätkö asiaa aistiharhana (eli uskot järkeäsi).

Esim. 2. Näet lentävän lautasen eli jonkinlaisen ufoaluksen.
Onko havaintosi totta vai onko kyseessä näköharha?KANTIN TIETO-OPPI
s. 90-91• Kant, Immanuel 1724-1804, Saksa

• empirismin ja rationalismin synteesi eli yhdistelmä: tieto tulee havainnoista, mutta havainto edellyttää käsitteen.
Eli emme ymmärrä havaintoamme ilman järkeämme.

• emme voi havaita ”puhtaasti”, vaan ymmärryksen kategoriat (esim. aika, tila, syysuhde…) muovaavat aina havaintojamme.
Havaitsemme aina ikään kuin värillisten silmälasien läpi.
”Havainto ilman käsitettä on sokea. Käsite ilman havaintoa on tyhjä.”

• a posteriori -tieto =
Tieto, jonka saamme havainnolla, esim. näkemällä tai kuulemalla.
Esim. ulos katsomalla näemme, sataako vai eikö sada.

• a priori -tieto =
Tieto, joka mahdollistaa havaintotiedon ja siten edeltää havaintotietoa. Tieto, jonka avulla voimme ymmärtää havaintoamme.
Esimerkiksi käsitys syystä ja seurauksesta, käsitys ajasta, käsitys tilasta eli maailman kolmiulotteisuudesta (leveys, korkeus ja syvyys) jne.


• järjellä ja tiedolla on rajansa:

emme tiedä, millainen maailma on itsessään ( das Ding an sich )

tiedämme vain, millainen maailma on meille ( das Ding für uns )Kant:

Havaitsemme aina ikään kuin värillisten silmälasien läpi.

Emme tiedä, millainen maailma on itsessään (das Ding an sich).

Tiedämme vain, millainen maailma on meille (das Ding für uns).KANTIN METAFYSIIKKA
s. xxxx


• Kant: ”Ymmärryksellämme on rajat, joita emme voi ylittää”

• Kantin teos: ”Puhtaan järjen kritiikki”
Metafysiikan pääkysymykset (Kantin mukaan):
 1. Onko kuolemanjälkeistä elämää?

 2. Onko ihminen vapaa?

 3. Onko jumala olemassa?

Kantin vastaus   (teoksessaan ”Puhtaan järjen kritiikki”)
 • kysymyksiä ei voi ratkaista järjellä

 • kysymykset ovat kuitenkin inhimillisesti merkittäviä, eli meille ihmisille tärkeitä ne ovat uskon kysymyksiä

 • maailmankatsomuksemme rakentuu paljolti uskon varaan

• Kantin teos: ”Käytännöllisen järjen kritiikki”:

ihmisen tulee uskoa (varmaa tietoa meillä ei ole) edellä mainittuihin kolmeen metafysiikan peruskysymykseen:
 1. Kuolemanjälkeinen elämä on olemassa

 2. Ihminen on vapaa

 3. Jumala on olemassa
 • jos ihminen ei ole vapaa, moraali menettää pohjansa

 • jos kuolemanjälkeistä ei ole, oikeudenmukainen maailmanjärjestys romahtaa     Jumalan antama viimeinen tuomio on oikeudenmukaisuuden viimeinen tukipylväs

 • ihmisen tulee ajatella, että Jumala on olemassa, koska Jumala on oikeudenmukaisen maailman ja etiikan viimeinen takaaja


vrt. 1700-luvun DEISMI:

- sivistyneistön uskonto

- Jumala on kerran luonut, mutta ei enää vaikuta maailmassa;
kelloseppävertaus: Jumala on kuin kelloseppä, joka on tehnyt kellon (maailman), vetänyt sen ja jättänyt sen tikittämään (eli elämään luonnonlakien mukaan)

- Jeesus oli hyvän elämän opettaja
(ei ristillä ihmisten syntien puolesta kuollut Vapauttaja ja Jumalan Poika)
ONKO MAAILMA JÄRKEMME MUKAINEN?
s. xxxx


• 1600-luvulla Isaac Newtonin kehittämä painovoimalaki oli huikea tieteellinen läpimurto

suuri usko luonnonlakien löytämiseen

usko, että kohta koko maailma voidaan selittää tieteellä ja luonnonlaeilla
    (esim. valistus 1700-luvulla sekä 1800-luvulla positivismi)

• Mutta sitten 1900-luvun alussa hiukkasfysiikassa huomattiin jotain outoa:
ydinhiukkasten  (atomit, protonit, neutronit, elektronit)  maailmassa oli monia newtonilaisen maailman kannalta järjettömyyksiä. Alkeishiukkaset eivät toimineet vanhojen luonnonlakien mukaan!
Ne seurasivat luonnonlakeja vain tilastollisesti!
Tätä ydinfysiikan alaa alettiin kutsua kvanttimekaniikaksi.

• Albert Einstein ei hyväksynyt kvanttimekaniikan käsitystä tilastollisista luonnonlaeista. Hän tiivisti tämän näkemyksensä kuuluisaan lausumaansa: "Jumala ei heitä noppaa".
 (Lausumallaan "Luuletteko todella, ettei kuuta ole olemassa ilman katsojaa?" Einstein kritisoi kvanttimekaniikan näkemystä, jonka mukaan vasta mittaus muuttaa hiukkasen aalto-hiukkas-luonteen peruuttamattomaksi jommaksi kummaksi)

• Nykyään kvanttimekaniikka  (ja sen ns. kööpenhaminalainen tulkinta)  on hyväksytty.
Tästä seuraa se, että empiirinen luonnontiede on tuonut eteemme maailman, joka ei ole järkemme mukainen.
Esim.

- alkeishiukkanen on yhtä aikaa monessa eri tilassa,  (esim. elektroni toimii joskus kuin hiukkanen eli kappale ja joskus kuin aalto, vrt. esimerkki Schrödingerin kissasta, joka on yhtä aikaa elävä ja kuollut!) 

- valon nopeutta nopeampi vaikutuksen siirtyminen kahden toisiinsa yhteydessä olevan hiukkasen välillä,  (Albert Einsteinin mukaan mikään ei voi olla valon nopeutta nopeampi) 

- kvanttitunneloituminen kuvaa kvanttimekaanista ilmiötä, jossa hiukkanen tunkeutuu esteen lävitse, vaikka klassisen fysiikan mukaisesti tämän ei pitäisi olla mahdollista.

• kuuluisia sitaatteja:
- Niels Bohr: "Ne, jotka eivät ole hämmästyneet tutustuessaan kvanttimekaniikkaan, eivät ole mitenkään voineet ymmärtää sitä."

- Richard Feynman: "Voi hyvin sanoa, että kukaan ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa."
KÄSITTEET ”TIETO” JA ”TOTUUS”
s. xxxx• tieto kertoo jotain maailmasta

Esim.

- ”Jennin reppu on punainen”

- ”Ulkona ei sada”


• totuus liittyy väitteeseen (eli propositioon)
eli väite voi olla totta tai epätotta


• alla on pari järjetöntä virkettä, joissa käsitteet tieto ja totuus sekoitetaan (filosofiassa puhutaan kategoriavirheestä, kun pahasti sekotetaan kaksi eri asiaa):

- ”Auto on totta”

- ”Sade on totta”

P.o. = pitäisi olla

- ”Auto on olemassa”

- ”Ulkona sataa”

Kuuluisa kirjassa ”Linnunradan käsikirja liftareille” (Douglas Adamsin sci-fi-kirja) esiintyvä kategoriavirhe on supertietokone Syvän mietteen (Deep Thought) vastaus kysymykseen elämän tarkoituksesta: ”42”!
ETIIKKA   ≈   moraalifilosofia• eli etiikka on enemmän kuin vain sen pohdintaa, mikä on oikein tai väärin.

• etiikka tarkoittaa teoriaa hyvästä elämästä ja oikeasta elämäntavasta

• pelkästä oikean ja väärän erottamisesta käytetään termiä moraali

POHDINTA – JOHDANTO ETIIKKAAN

Maailmassa on olemassa monia eettisiä ohjeita ja periaatteita:

- ”Elä ja anna muidenkin elää”

- ”Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi”

- ”Auta muita, niin muutkin auttavat sinua”

- ”Elä ja anna toisten kuolla” (erään James Bond –elokuvan nimi)


POHDINTATEHTÄVÄ:

Mitkä ovat mielestäsi hyviä periaatteita, joiden avulla voimme elää hyvää elämää?


• maailman kuuluisin eettinen ohje lienee ns. kultainen sääntö:
 • ”Tee muille, niin kuin haluat itsellesi tehtävän” (Jeesus Nasaretilainen)

 • ”Älä tee muille, mitä et tahdo itsellesi tehtävän” (kiinalainen Kung Fu Tse)
ARVOT JA NORMIT - ihmisen eettisyyden perusta
s. xxxxarvo = hyvänä tai tärkeänä pidetty, arvostettu asia.

• kaikki eivät osaa eritellä arvojaan (tyyliin: ”Höh, en mä mitään arvosta!”). Silloin ihmisen arvot voidaan päätellä hänen elämästään: ne asiat, joita ihminen tekee vapaaehtoisesti, ovat hänen arvostamiaan asioita (vaikkei hän niitä tiedostakaan).

• arvot ovat ihmisillä tärkeysjärjestyksessä. Tärkeysjärjestys tulee näkyviin , kun arvot ovat ristiriidassa vähemmän tärkeä arvo väistyy

itseisarvo = asia, jota tavoitellaan sen itsensä takia. Esim. humanismissa koulutus, Aristoteleellä onnellisuus

välinearvo = asia, jota tavoitellaan, jotta sen avulla päästään johonkin toiseen arvoon, esim. raha

epäarvo = paha ja kartettava asia, esim. saastuminen


• arvoista voimme johtaa normeja eli käyttäytymissääntöjä

- neuvo

- käsky

- kielto

Esim.1 Jos arvostamme terveyttä, siitä seuraa normi: ”Älä vahingoita itseäsi tai muita”.


Esim.2 Jos arvostat kavereita, siitä seuraa normi: ”Ole kavereillesi lojaali äläkä lavertele heidän tärkeitä asioidaan muille”.
EETTISET ONGELMAT JA JÄRKI
s. xxxx• monet ajattelevat, että eettiset ongelmat ratkeavat järjen käytöllä. Näin ei asia kuitenkaan ole, vaan eettiset kysymykset ovat arvokysymyksiä.


• esimerkiksi kysymys siitä, millaisia koteja ja asuntoja pitäisi jonkun kunnan alueelle rakentaa. Seuraavassa voisi olla kahden kuntapäättäjän ajatuksia asiasta:

Kuntapäättäjä 1:
"Jos kunnan alueelle rakennetaan taloja, joissa on vuokrakoteja, niihin muuttaa köyhempiä ihmisiä. Ja joudumme silloin maksamaan heille erilaisia sosiaalitukia. Ja sitten kunta joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja kunnilla on nyky-Suomessa jo aivan liikaa rahanreikiä. Joudumme nostamaan kunnallisveroa. Se ei ole hyvä asia. Eli vuokrakoteja rakentamalla oikein haalimme kuntaamme lisää taloudellisia ongelmia.

Jos sen sijaan rakennamme omistusasuntoja, meille muuttaa vakavaraisempia ihmisiä, joille ei tarvitse maksaa sosiaalitukia. Silloin kunta säästää. Ja saa vielä vakavaraisilta ihmisiltä hyvät verotuotot.
Kunnan tulee siis rakentaa alueelleen omistusasuntoja."


Kuntapäättäjä 2:
"Kunnan velvollisuus on pitää huolta ihmisten perustarpeista ja asuminen on yksi niistä. Köyhempiä ihmisiä varten kunnan tulee rakentaa taloja, joissa on vuokrakoteja. Se on velvollisuutemme.

Sitä paitsi, sehän kalliiksi tulisi, jos köyhemmillä ei olisi asuntoja. Jotkut voisivat ajautua pakkotilanteessa rikollisuuteen - poliisi, oikeudenkäynnit ja vankila ne vasta kalliita ovat.
Kunnan tulee siis rakentaa alueelleen myös vuokra-asuntoja."


Siis:
Molemmilla kuntapäättäjillä on järkeviä perusteluita. Kuitenkin he ovat eri mieltä.
eettiset kysymykset eivät siis ole ratkaistavissä pelkästään järjellä. Ne ovat arvokysymyksiä.

• ihminen yleensä ajattelee niin, että hänen omat mielipiteensä ovat järkeviä. Tai jopa niin, että juuri hänen mielipiteensä ovat järkeviä. Ja poikkeavat mielipiteet siis järjettömiä.

Tällaisen ajattelun ongelmallisuus piilee siinä, että silloin ihminen helposti pitää muiden ajatuksia väärinä, tuomittavina ja jopa tyystin torjuttavina.

Tällainen ajattelu on kuitenkin jyrkästi moniarvoisuuden ajatusta vastaan. Ja juuri moniarvoisuus on suomalaisessa humanistisuuteen perustuvassa yhteiskunnassa tärkeä arvo.
VAPAUS JA VASTUU
s. xxxx• vapauteen liittyy aina vastuu TAI
vain vastuulliseen käyttäytymiseen voi liittyä vapaus

Esim. lapsi ei ole vastuullinen, joten hänelle ei voi antaa vapautta:

      - ei veitsiä eikä tuliaseita 3-vuotiaille

      - ei alkoholia, ei äänioikeutta

      - ei lupa poistua koulun alueelta


• jos joku ei toimi vastuullisesti, hänen vapauttaan rajoitetaan (ääritapauksessa sakko (=ihmisen vapautta käyttää omia rahojajaan rajoitetaan), vankila, lähestymiskielto, liiketoimintakielto …)

• vastuuseen voidaan asettaa vain, jos on ollut vapaus toimia:

VASTUU ALENTUNUT VASTUU
tai   EI VASTUUTA
terveys
suunnitelmallisuus
SYYNTAKEELLISUUS
mielisairaus
äärimmäinen stressi
SYYNTAKEETTOMUUS


• John Rawls – oikeudenmukaisuusteoria:
ihmisille tulee antaa suurin mahdollinen vapaus, joka on liitettävissä muiden vastaavaan vapauteen.
Esim. rauhassa jonottamalla ratkeaa tilanne, jossa etuilija loukkaisi toisten vapautta

OIKEUS JA VELVOITE / VELVOLLISUUS
s. xxxx• velvollisuus = velvoite

• oikeus ja velvollisuus ovat vastavuoroisessa suhteessa eli jos jollakulla on johonkin oikeus, jollain muulla on velvollisuus antaa se hänelle.


Esim. oppilaalla X on oikeus opiskella, joten

- muut eivät saa häiritä tai kiusata häntä

- opettajilla on velvollisuus opettaa

- kunnalla on velvollisuus järjestää koulu ja koulutus


Esim. lapsella Y on oikeus saada lapsilisää, joten

- kunnan viranomaiset maksavat

- veronmaksajat rahoittavat

FILOSOFISEN ETIIKAN TEORIOIDEN PERUSJAKO
s. xxxxMihin kiinnitämme huomion?


TEKOON


SEURAUKSEEN

Sääntöetiikka

Teko on oikein, jos se on säännön mukainen.


Esim.

"On väärin varastaa",

"älä tapa"...


Mm. velvollisuusetiikka (Immanuel Kant)
Seurausetiikka

Teko on oikein, jos seuraus on oikein.


Seuraus kenelle?

a) Tekijälle itselleen
       
EGOISMI, esim. kapitalismi


b) Muille
       
ALTRUISMI


c) Kaikille
       
UTILITARISMI (kokonaiseuraus)

VELVOLLISUUSETIIKKA
s. xxxx• Immanuel Kant (1724-1804)

• Sääntö- eli velvollisuusetiikka   (ei huomiota ihmisen luonteenpiirteisiin eikä teon seurauksiin)

• Eettinen on vain sellainen teko, joka tehdään eettisyyden itsensä vuoksi

• Ihmisarvon kunnioittaminen: Pidä ihmistä aina arvona sinänsä, älä välineenä!

• Immanuel Kantin kuuluisa eettinen periaate on kategorinen imperatiivi:
Toimi vain sillä tavalla, miten toivoisit kaikkien muidenkin toimivan.
Tai kuten Kant itse sen muotoili:
Toimi vain sellaisen periaatteen mukaisesti, jonka voisit toivoa tulevan yleiseksi toimintatavaksi tai toimintaperiaatteeksi (tai laiksi)
Varkaalta voisi kysyä, että haluatko, että sinultakin varastetaan. Luultavasti varas ei sitä halua. Varas ei siis toimi Kantin kategorisen imperatiivin mukaisesti.

Sana kategorinen imperatiivi tarkoittaa sananmukaisesti ehdotonta vaatimusta.

• Tahto on keskeinen

• Moraalikäsky on annettu meille A PRIORI eli se ei ole tullut oppimisen, havainnon tai kasvatuksen kautta (a posteriori), vaan se on synnynnäinen, ikään kuin ihmisyyteen kuuluva asia


• Immanuel Kant:
”Kaksi asiaa täyttää mieleni alati uudella ja kasvavalla ihastuksella: tähtitaivas ylläni ja moraalilaki sisimmässäni”
SEURAUSETIIKKA / UTILITARISMI
s. xxxx             Utility = hyöty, engl.Teon seuraus määrää teon oikeellisuuden, eli se teko on oikea, joka tuottaa mahdollisimman suuren määrän hyvää

• Utilitarismi = hyötyetiikka, eli teon tuoma hyöty on keskeinen asia teon oikeellisuutta arvioitaessa


• Kenen kannalta hyöty katsotaan?

      1. Tekijä Egoismi

      2. Muiden kannalta Altruismi

      3. Kokonaishyöty Utilitarismi

             esim. Robin Hood - varasti rikkailta
             antaakseen köyhille


• seurausetiikan ongelmakohta: jos unohdamme ihmisoikeudet ja mietimme vain kokonaishyvää, voimme tehdä yksityisille ihmisille suurta vahinkoa
Esim. lukiolainen menee katsomaan sairaalaan kolmea vakavasti loukkaantunutta kaveriaan. Yhdeltä on pettämässä sydän, yhdeltä keuhkot ja yhdeltä maksa, perna ja munuaiset.

Entä jos lääkäri on utilitaristi?!
Hän nukuttaa pahaa aavistamattoman lukiolaisen ja ottaa häneltä sydämen, keuhkot, maksan, pernan ja munuaiset.

Yksi kuolee, mutta kolme pelastuu - onko kaikki siis hyvin?!UTILITARISMIN ERI MUOTOJA


1. Hedonistinen utilitarismi
= toimi niin, että tuotat mahdollisimman paljon mielihyvää mahdollisimman monelle, Jeremy Bentham 1748-1832


2. Laadullinen utilitarismi
myös nautinnon tai mielihyvän laatu tulee ottaa huomioon, John Stuart Mill 1806-1873
”On parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen sika”


Esim. tilanne, jossa henkilöille A, B ja C voidaan jakaa rahaa kahdella eri tavalla:

 
A
saa
rahaa


B
saa
rahaa


C
saa
rahaa

SUMMA
Rahan-
jako-
tapa 1
    1 e 100 e 1000 e 1101 e
Rahan-
jako-
tapa 2
100 e 200 e   500 e   800 e

Kumpi on parempi rahanjakotapa?

Utilitaristia voi tietysti viehättää ylemmässä rahanjakotavassa se, että siinä rahaa jaetaan enemmän. J.S.Mill kuitenkin suosittaa alempaa rahanjakotapaa, koska se on oikeudenmukainen ja siinä kokonaishyöty on suurempi.3. Ideaalinen utilitarismi
Ihanteet tulee ottaa huomioon seurauksia arvioitaessa.
Ihanteita ovat esim. viisaus ja rakkaus
G.E. Moore 1873-1958


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Olet velkaa. Olet kerännyt rahat velan takaisinmaksua varten. Mitä teet, jos olet utilitaristi? Annat rahat kaikista köyhimmille?!
                 

4. Sääntöutilitarismi

= toimi sellaisen säännön mukaan, joka tuottaa suurimman kokonaishyödyn.
Sääntöutilitarismi lähestyy sääntö- tai velvollisuusetiikkaa.• Esimerkki utilitarismista:
Sinulla on sata nälkäistä ihmistä, mutta vain yksi leipä. Mitä teet?
Mitä utilitaristi tekisi?
YHTEISKUNTA

PLATONIN VALTIO-UTOPIA s. 135-136• Platon esitti dialogissaan ”Valtio” hänen mielestään ihanteellisen tavan rakentaa valtio ja hallita sitä

• Platon jakoi ihmiset kolmeen ryhmään heidän ominaisuuksiensa mukaan:
         
         /\
     FILOSOFIHALLITSIJAT
     johtavat valtiota
       /______\
       /    \
      / SOTILAAT \
   huolehtivat ulkoisesta ja
   sisäisestä turvallisuudesta
     /________________\
    /         \
    /   KANSA     \
   /           \
   /   - työläiset    \
  /   - käsityöläiset   \
  /    - maanviljelijät   \
 /    - ei poliittisia   \
 /      oikeuksia      \
/__________________________________\


• Jokainen toimii valtiossa siinä tehtävässä, joka on hänelle paras:

IHMISEN   VALTION     HYVEET
OMINAI-   VÄESTÖNOSAT
SUUDET


JÄRKI    HALLITSIJAT   VIISAUS
      (filosofi-
       hallitsijat)

TAHTO    SOTILAAT     URHEUS
               ROHKEUS

HALUT    TYÖLÄISET    ITSE-
      elinkeinon-   HILLINTÄ
      harjoittajat


• Platonin mukaan ihmiset pitää kasvattaa pienestä pitäen hyväksymään hänen valtio-ajatuksensa. Valtion tulee olla totalitaarinen, eli koko valtio on filosofihallitsijoiden otteessa pienimpiäkin yksityiskohtia myöten:
Avioliitto

Filosofihallitsijat suunnittelevat etukäteen pariutumisen sen mukaan, keistä tulee parhaita ja terveimpiä lapsia.
Kansalle uskotellaan, että parit arvotaan. Platon hyväksyi siis kansan huijaamisen valkoisella valheella.


Kasvatus ja koulutus

Lapsille ja nuorille saa opettaa vain kehittäviä ja ylevöittäviä ajatuksia.


Filosofihallitsijat ja seksi

Filosofihallitsijoiden keskinäinen seksi on vapaata.
He eivät kuitenkaan saa kasvattaa itse lapsiaan eivätkä edes saa tietää, ketkä ovat heidän lapsiaan, jotta he määräisivät ihmisiä eri tehtäviin heidän kykyjensä mukaan, eivätkä suosisi omia lapsiaan.


Naisten asema

Platonin mukaan nainenkin voi olla filosofihallitsija!


• Miksi Platon valitsi totalitarismin eikä vapauden? Nykyvaltioissahan totalitarismi tulee esille vain poikkeusaikoina, esim. sodan aikana.
Platon oli nähnyt omana aikanaan sekä sodan järkyttävyyden että kansanvallan eli demokratian huonot puolet (esim. Sokrateen kuolemantuomio).
Platonin mukaan parhaiden ajattelijoiden täydellisellä vallalla päästään parhaaseen tulokseen.KOEALUE   (alustava)

- s. 9-11, 13   johdanto filosofiaan
- s. 17-22, 25   antiikin Kreikan kolme suurta filosofia: Sokrates, Platon ja Aristoteles
- s. 38   metafysiikka ja ontologia –termit
- s. 40   tältä sivulta vain Popperin kolme maailmaa
- s. 46-49   materialismi ja idealismi
- s. 63-65   tieto-opin eli epistemologian perusasioita
- s. 70-71, 73-74   epäily eli skeptismi ja tiedon varmuus
- s. 75   Aristoteleen syyn nelijako
- s. 86   Descartesin rationalismi
- s. 87-89   brittiläinen empirismi: Locke, Berkeley, Hume
- s. 90-91   Kantin ratkaisu
- s. 91-92   kokemustieto ja terveen järjen puolustus
- s. 95-97   johdanto etiikkaan
- s. 100-103   etiikan peruskäsitteet
- s. 106-107   hyve-etiikka
- s. 112-113   velvollisuusetiikka
- s. 114, 116, 118   utilitarismi
- s. 120-121   soveltava etiikka
- s. 125-131   yhteiskuntafilosofian perusasioita
- s. 134- 138   utopiat eli teoriat parhaasta mahdollisesta yhteiskunnasta

Yhteiskuntafilosofian osalta koealue voi vielä täsmentyä.

Oppikirjasta pääasiallisesti valkopohjainen ns. leipäteksti.

Ja tietysti tämän nettisivumme asiat.