O S O I T E

Pälkäneen lukio
Koulutie 13
36600 PÄLKÄNE

H A L L I N T O

P i i p p o   J o u n i,   rehtori, 040-7275771, jouni.piippo(at)palkane.fi
M i k k o l a   T a r j a,   apulaisrehtori, kotitalous, tarja.mikkola(at)palkane.fi, 040-7588 660
P e n t t i l ä   A r j a,   asiakaspalvelusihteeri, 050-3152810 arja.penttila(at)palkane.fi


O P I N T O - O H J A U S

S e p p ä n e n   L o t t a,   lotta.seppanen(at)palkane.fi


K O U L U K U R A A T T O R I

N i s k a n e n   A n n a - M a r i a,   p. 0400-940 881, anna-maria.niskanen(at)palkane.fi
Tavoitettavissa koululta ma-ti ja pe yleensä klo 8.15-15.30.


K O U L U P S Y K O L O G I

K e s k i n e n   H a n n a,   puh. 050 341 3989, hanna.keskinen(at)palkane.fi
Tavoitettavissa koululta yleensä maanantaisin tai ajanvarauksella.


T E R V E Y D E N H O I T A J A

H u u h t a n e n   K a t j a   terveydenhoitaja,   puh. 050 430 8571
Tarkemmat tiedot kouluterveydenhoidosta.


O P E T T A J A T

Yhteydenotot koulupäivän aikana opettajainhuoneen numeroon 050-3152813 (tähän EI tekstiviestejä!) tai sähköpostiosoitteisiin

A s i k a n i u s   T u u l a - M a r j a,   englanti, ranska ja italia, tuula.asikanius(at)palkane.fi
H i r m u k a l l i o   M i r v a,   matematiikka ja kemia, mirva.hirmukallio(at)palkane.fi
J a l k a n e n   M a r i t a,   biologia ja maantieto, marita.jalkanen(at)saunalahti.fi
J a n t u n e n - K u i k ka   A n u,   äidinkieli ja kirjallisuus, historia,   anu.jantunen-kuikka(at)palkane.fi
K u k o n l e h t o   M a r j a,   tekstiilityö, marja.kukonlehto(at)palkane.fi
K y t t ä n e n   E n n i, musiikki, ennimaria(at)hotmail.com
K o k k o   S a t u,   äidinkieli ja kirjallisuus, satu.kokko(at)palkane.fi
K o k k o n e n   S a n na,   erityisopetus (7-9 lk.), sanna.kokkonen(at)palkane.fi
K o u h i a   T e i j a,   erityisopetus (7-9 lk.), teija.kouhia(at)palkane.fi, 0400-855 041
K o p o n e n   J a n i,   biologia, maantieto ja terveystieto, jani.koponen(at)palkane.fi
K o r p e l a   S o i l e,   matematiikka, soile.korpela(at)palkane.fi
L e v e e l a h t i   A k i,   tekninen työ ja liikunta, akileveelahti(at)yahoo.com
M i k k o l a   T a r j a, apulaisrehtori, kotitalous, tarja.mikkola(at)palkane.fi
M o i s a n d e r   V i r p i,   liikunta, virpi.moisander(at)palkane.fi
M u o l a   T i m o,   uskonto, psykologia, filosofia ja elämänkatsomustieto, tmuola(at)yahoo.com
M ä k i n e n   E m i l i a,   matematiikka, fysiikka, emilia.makinen(at)palkane.fi
P a j u k a n g a s   A n j a,   äidinkieli ja kirjallisuus, historia, ilmaisutaito, anja.pajukangas(at)palkane.fi
R a n t a l a   H a n n u,   fysiikka ja matematiikka, hannu.rantala(at)palkane.fi
R ä i s ä l ä   K a r i,   tieto- ja viestintätekniikka, historia, kari.raisala(at)palkane.fi
S a a r i   K a i j a,   kuvataide, kaijasaari(at)yahoo.com
S a a r i k i v i   J u s s i,   englanti ja ruotsi, jussi.saarikivi(at)palkane.fi
S a a r i k i v i   T u i j a,   ruotsi ja englanti, tuija.saarikivi(at)palkane.fi
S a l m i   M i i a,   kemia, miia.salmi(at)palkane.fi
S e p p ä n e n   L o t t a,   opinto-ohjaus, lotta.seppanen(at)palkane.fi
T u o v i n e n   S a n n a - M a r i,   ruotsi ja saksa, sanna-mari.tuovinen(at)palkane.fi
V a l t o n e n   J u h a,   historia ja yhteiskuntaoppi, juha.valtonen(at)palkane.fi

R a i t i o - M u n n e   Leena, liikenneopetus