P. S. Y. K. O. L. O. G. I. A     1     -. K. U. R. S. S. I. N     K. Ä. S. I. T. T. E. I. D. E. N     K. E. R. T. A. U. SMieti ensin, muistatko käsitteen selityksen. Jos / kun haluat varmistaa, "maalaa" hiirellä ykköspainike (yleensä vasen painike) pohjassa käsitteen alla oleva tila. Sieltä löytyy käsitteen selitys.Adrenaliini

Adrenaliini on hormoni, jota erittyy ihmisen valmistautuessa esim. taistele tai pakene -tilanteeseen. Eli adrenaliini saattaa elimistön ikäänkuin "turbo"-tilaan, eli kaikki voimat keskitetään toimintaan.
Käytännössä adrenaliini nostaa sydämen sykettä ja
verenpainetta sekä lisää aineenvaihduntaa, veren sokeripitoisuutta ja suorituskykyä.
Tunnetasolla adrenaliini lisää pelkoa, jännitystä ja hyvänolon tunnetta.

Aggressio

Aggressio ilmenee muun muassa haastavana käytöksenä, vihamielisyytenä, hyökkäävyytenä, äärimmäisenä kilpailullisuutena ja hyökkäysten aloittamisena.
Aggressio voi näkyä vihamielisenä tai tuhoavana käyttäytymisenä erilaisissa muodoissa.
Aggressio on osa ihmisen (ja eläimen) luonnollista toimintaa ja toimintavalmiutta. Urheilussa ja fyysisessä työssä aggressio saa sosiaalisesti hyväksytyn purkautumistien.
Fyysinen aggressio on esim. toisen päälle käymistä.
Verbaalinen aggressio on toisille huutamista, kirosanojen käyttöä yms.

Symbolinen aggressio on toisille tärkeän symbolin pilkkaamista tai tuhoamista, kuten vihollisvaltion lipun polttaminen mielenosoituksessa.
Ihmisen on joskus sanottu olevan "Maailman kiltein apina" eli vaikka yhteiskunnissamme on paljon pahaa, esim. simpanssiryhmässä tapetaan valtavasti enemmän oman lajin jäseniä.


Alitajunta =

eli piilotajunta. Ihmisen muistot, jotka ihminen on torjunut eli painanut unohduksiin. Sigmund Freudin mielestä uni on valtatie alitajuntaan.


Arvon kieltäminen =

ihmisen itsesäätelyyn liittyvä defenssi- eli puolustusmekanismi (tiedostamaton). Menetettyä asiaa tai asiaa, jota ei saada, aletaan väheksyä. Esim. exää eli entistä seurustelukumppania aletaan haukkua


Asenne =

suhteellisen pysyvä suhtautumistapa johonkin asiaan (myönteinen tai kielteinen)


Assosiaatio =

mielleyhtymä eli jostain asiasta tulee jokin toinen asia mieleen. Ajattelu toimii assosisaation avulla eli ihminen mielessään yhdistelee asioita.


Autonominen hermosto =

ei-tahdonalainen hermosto, joka hoitaa sydämen lyöntejä, syljen eritystä jne.


Avainärsyke =

ärsyke, joka laukaisee eläimen vaistotoiminnan


Behaviorismi =

psykol. koulukunta, joka korostaa äärimmäistä tieteellisyyttä. Päätelmiä ihmisestä saa tehdä ainoastaan ihmisen käyttäytymisestä (behavior). Käyttäytyminen muuttuu oppimisella.


Body image =

kehonkaava, eli yksilön käsitys omasta ruumiistaan. Voi vääristyä esim. anoreksiassa, jolloin ”kävelevä luuranko” –potilas näkee itsensä yhä lihavana. Mielisairas voi kokea, että hänessä on reikiä.


Bovery el -kadun –ilmiö =

ihminen reagoi, kun jotain jää pois. Bovery el –kadun ihmiset soittivat hätänumeroon, kun normaalisti yöllä ohi kulkeva tavarajuna ei kulkenutkaan.


CAT =

Childrens Apperseption Test on lapsille suunnattu projektiivinen persoonallisuustesti


Coping-keinot =

tietoiset selviytymiskeinot, esim. ihminen juttelee vaikeuksistaan ystävänsä kanssa


Defenssit eli defenssimekanismit =

tiedostamattomia selviytymiskeinoja, esim. ihminen alkaa seurustelun loputtua arvostella exää (arvon kieltäminen).


Torjunta =

ihminen unohtaa ikävän asian.


Ehdollistuminen =

suhteellisen yksinkertaista oppimista; sisältää klassisen ja välineellisen ehdollistumisen


Ehdoton refleksi =

refleksi, joka aina seuraa jostain asiasta, esim. räjähdys lähellä ihmistä -> pelästyminen ja silmien sulkeminen ehdottomasti


Emotionaalinen =

tunteisiin ja motiiveihin liittyvä


Hahmopsykologia =

psykologian koulukunta 1900-luvun alussa, joka korosti mm. havaitsemisessa sitä, että ihminen ensin havaitsee kokonaisuuden ja vasta sen jälkeen sen osat


Heijaste =

refleksi


Identiteetti =

ihmisen suhteellisen pysyvä käsitys itsestään


Itsetunto =

se, kuinka paljon ihminen arvostaa itseään


Keskushermosto =

aivot + selkäydin


Kognitiivinen =

tietoon liittyvä (lat. cognitio=tieto)


Kognitiivinen psykologia =

psykologinen koulukunta, joka korostaa tiedon, tiedon tulkinnan ja sisäisten mallien merkitystä


Kypsyminen =

jonkin uuden taidon esille tuleminen, kun hermosto on tarpeeksi kehittynyt, esim. kävelemään ”oppiminen”


Mallioppiminen =

ihminen oppii ottamalla mallia muilta, yleensä vanhemmilta tai korkeammassa asemassa olevilta, esim. tupakoinnin aloittaminen


Mielleyhtymä =

assosiaatio; ajatus, jossa asioita liitetään toisiinsa

Minäkuva, minäkäsitys =

ihmisen käsitys itsestään


Orientaatiorefleksi =

jonkin yllättävän asian tullessa ihminen kokonaisvaltaisesti valmistautuu toimimaan, esim. ihminen kuulee rasahduksen läheltään pimeässä metsässä ja valmistautuu taistele tai pakene –tilaan (sydän hakkaa…)


Psykologia =

ihmisen toimintaa ja toiminnan muutoksia tutkiva tiede


Psyyke =

mieli eli ihmisen sisäinen kokemusmaailma


Rooliodotus =

rooliin liittyvät odotukset, esim. miten opettajan, poliisin, kuninkaan… tulee käyttäytyä


Rooliristiriita =

1. Roolin sisäinen ristiriita, eli rooliin liittyvät odotukset ovat ristiriitaiset; esim. yksinhuoltajaäidin rooliin kuuluu sekä kurinpitäjän että hellän äidin roolit.
2. Roolien välinen ristiriita, esim. äidillä voi olla paineita olla sekä hyvä äiti että uraa tekevä työntekijä


Ruumiinkuva =

ihmisen käsitys omasta ruumiistaan. Sama kuin kehonkaava. Voi vääristyä esim anoreksia nervosa –taudissa.


Sammuminen =

opitun reaktion lakkaaminen, kun siitä ei enää palkita


Sisäinen malli =

ihmisen sisäinen käsitys jostain asiasta. Varsinkin toimintaan liittyvistä sisäisistä malleista käytetään nimeä skeema, esim. miten toimitaan ravintolassa.


Sosiaalinen =

ihmissuhteisiin liittyvä


Sympaattinen hermosto =

ei-tahdonalaisen eli autonomisen hermoston osa, joka valmistaa ihmisen taistele tai pakene –tilaan, esim. laittaa sydämen hakkaamaan, lopettaa syljenerityksen (suu kuivuu) ja lopettaa veren virtauksen ihossa, vatsassa ja suolistossa (veri keskittyy aivoihin ja lihaksiin).


Torjunta =

ihminen unohtaa epämiellyttävät asiat. Osa psyykkistä itsesäätelyä.


Tottuminen eli habituaatio =

ihminen tai eläin ei enää reagoi samanlaisena jatkuvaan ärsykkeeseen. Esim. ihminen kohta ei enää kuule tuulettimen ääntä (esim. piirtoheittimen tuuletin).


Välineellinen ehdollistuminen =

oppimisen tapa, jossa tekemisestä seuraa jotain: palkitaan, jos tekee oikein (esim. kehutaan tai annetaan ruokapala) ? rangaistaan, jos tekee väärin


Ääreishermosto =

tuo tietoa joka puolelta elimistöä keskushermostoon ja vie käskyjä keskushermostosta joka puolelle elimistöä